Tên Bài báo quốc tế
Ressponse of freshwater snail (Angulyagra polyzonata) as water bimarker by heavy metals (Cd, Cu, Zn, Pb)
Tác giả
Viện Môi trường Nông nghiệp
Nhà xuất bản
Journal of Vietnam Agricultural Science and Technology
Năm xuất bản
2016

Thư viện - Bài mới