Tên Bài báo quốc tế
Barley HVA1 Transgenge Confers Drought and Salt Tolerance in transgenge Maize (Zea Mays L.)
Tác giả
Viện Nghiên cứu Ngô
Nhà xuất bản
Advances in Crop Science and Technology
Năm xuất bản
2013

Thư viện - Bài mới