Tên Bài báo quốc tế
Bacterial Mannitol-l-Phophate Dehydrogenase (mtlD) Transgenge Confers Salt Tolerance in the Fourth Generation Transgenic Maize (Zea Mays.L) Plants
Tác giả
Viện Nghiên cứu Ngô
Nhà xuất bản
Advances in Crop Science and Technology
Năm xuất bản
2013

Thư viện - Bài mới