Tên Bài báo quốc tế
Antagonistic potential of Paenibacillus elgii HOA73 against the root-knot nematode
Tác giả
Viện Khoa học kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây nguyên
Nhà xuất bản
Meloidogyne incognita. Nematology 15: 991-1000. 2013
Năm xuất bản
2013

Thư viện - Bài mới