Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ

Tên giao dịch Quốc tế bằng tiếng Anh: Agricultural Sciences Institute for Southern  Coastal Central of Vietnam, viết tắt là ASISOV

Trụ sở chính của Viện đặt tại: Khu vực 8, Phường Nhơn Phú, TP Quy Nhơn, Bình Định

Website: http://www.asisov.org.vn

 

Chức năng:

Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ là tổ chức sự nghiệp khoa học và công nghệ công lập  trực thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có chức năng nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ về nông, lâm nghiệp và phát triển nông thôn phục vụ cho sự phát triển kinh tế, xã hội vùng Nam Trung bộ.


Nhiệm vụ:
- Xây dựng chương trình, dự án, kế hoạch nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ dài hạn, năm năm và hàng năm phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của Vùng Duyên hải Nam Trung bộ (dưới đây gọi tắt là Vùng), trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.
- Thực hiện nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ về các lĩnh vực:
    + Nghiên cứu chọn, tạo sản xuất giống cây lương thực, cây thực phẩm, cây công nghiệp, cây ăn quả, cây thức ăn gia súc, hoa và cây cảnh có năng suất, chất luợng phù hợp với điều kiện tự nhiên và xã hội của Vùng;
    + Nghiên cứu cơ sở khoa học, xây dựng biện pháp thâm canh, chất lượng nông sản, nông lâm kết hợp, cải thiện và sử dụng hiệu quả tài nguyên đất, nước và bảo vệ môi trường;
    + Nghiên cứu các vấn đề phát triển nông thôn và thị trường nông lâm sản trong Vùng;
    + Nghiên cứu phát triển chăn nuôi hợp lý và hiệu quả trong Vùng;
    + Nghiên cứu chế biến Nông Lâm sản và bảo quản sau thu hoạch.
- Thực hiện nhiệm vụ khuyến nông Vùng.
- Thực hiện hợp tác quốc tế về nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, hợp tác chuyên gia và đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực Nông nghiệp và phát triển nông thôn theo quy định của Nhà nước.
- Liên kết về nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, thử nghiệm kỹ thuật mới, đào tạo nguồn nhân lực thuộc lĩnh vực được giao với các tổ chức trong nước theo quy định của pháp luật.
- Sản xuất kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật.
- Quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, kinh phí, tài sản được giao đúng quy định của pháp luật.

 

Tin liên quan