Trung tâm Tài nguyên thực vật

Tên giao dịch Quốc tế bằng tiếng Anh: Plant Resources Center, viết tắt là PRC

Trụ sở chính của Viện đặt tại: An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội

Website: http://prc.org.vn

 

Chức năng:

Trung tâm Tài nguyên thực vật là đơn vị sự nghiệp khoa học công lập hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu cơ bản trực thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, có nhiệm vụ nghiên cứu, thu thập, bảo tồn và khai thác sử dụng tài nguyên thực vật quốc gia.


Nhiệm vụ:
- Xây dựng chương trình, dự án, kế hoạch nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ về bảo tồn tài nguyên thực vật dài hạn, năm năm và hàng năm, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện.
 -  Thực hiện nghiên cứu khoa học (có bao gồm nhiệm vụ nghiên cứu cơ bản có định hướng) và chuyển giao công nghệ về các lĩnh vực:
    +  Duy trì và phát triển ngân hàng gen thực vật Quốc gia bao gồm: Thu thập và lưu giữ nguồn gen tại ngân hàng gen: Hạt giống, đồng ruộng, in-vitro và ADN; đánh giá, tư liệu hoá; thông tin, cấp phát nguồn gen để nghiên cứu khoa học, mở rộng sản xuất và phục vụ chọn tạo giống;
    +  Xây dựng giải pháp bảo tồn và khai thác sử dụng tài nguyên thực vật gồm: Đa dạng di truyền; công nghệ sinh học; sinh lý và kỹ thuật hạt giống; làm giàu quỹ gen; ứng dụng tin học vào quản lý dữ liệu và thông tin tài nguyên thực vật;
    +  Bảo tồn thông qua sử dụng tài nguyên thực vật, phát triển và duy trì các điểm bào tồn insitu nguồn gen cây trồng;
    + Đa dạng sinh học nông nghiệp, động thái biến động đa dạng thực vật;
    + Điều phối hoạt động màng lưới bảo tồn quỹ gen cây trồng;
- Thực hiện hợp tác quốc tế về nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, hợp tác chuyên gia và đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực tài nguyên thực vật theo qui định của Nhà nước.
- Liên kết, hợp tác về nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, thử nghiệm kỹ thuật mới, đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực được giao với các tổ chức trong nước theo qui định của pháp luật.
- Quản lý sử dụng có hiệu quả nguồn lực, kinh phí, tài sản được giao theo đúng quy định của pháp luật.

 

 

 

Tin liên quan