Ban Tổ chức và Hành chính

Ban Tổ chức và Hành chính là Ban tham mưu giúp Giám đốc Viện thực hiện công tác tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng, kỷ luật, thanh tra pháp chế, hành chính, quản trị, văn thư lưu trữ, xây dựng cơ bản và sử dụng đất đai.

Tên giao dịch tiếng Anh: Department of Personnel and Administration, viết tắt là DOPA.

 

Nhiệm vụ và quyền hạn:

- Xây dựng và tổ chức thực hiện các phương án và đề án về tổ chức bộ máy; biên chế, thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, viên chức và người lao động theo quy định hiện hành;

- Tham mưu về công tác quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, luân chuyển cán bộ; đánh giá cán bộ; Tổ chức, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực;

- Quản lý văn bản đến, văn bản đi, thực hiện công tác văn thư lưu trữ, quản lý và sử dụng con dấu của Viện theo quy định.

- Quản lý, theo dõi công tác quy hoạch, xây dựng, sửa chữa, sử dụng đất đai toàn Viện và thực hiện quy hoạch, xây dựng, duy tu, bảo dưỡng khối cơ quan;

- Chủ trì xây dựng và ban hành nội quy, quy chế và theo dõi, đôn đốc kiểm tra việc thực hiện nội quy, quy chế thuộc lĩnh vực phụ trách; Tham gia xây dựng kế hoạch sử dụng kinh phí thường xuyên khối cơ quan Viện hàng năm;

- Đầu mối thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ, kiểm tra Phòng chống tham nhũng, thanh tra pháp chế, giải quyết khiếu nại, tố cáo; hướng dẫn xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra đột xuất và định kỳ theo quy định; Thường trực  Hội đồng: thi đua khen thưởng; nâng lương, nâng ngạch; hội đồng kỷ luật và chương trình cải cách hành chính của toàn Viện.

- Bảo đảm điều kiện vật chất, kỹ thuật và phương tiện làm việc, thực hiện nhiệm vụ lễ tân, khánh tiết; vận hành hệ thống điện, nước, hệ thống thống thông tin liên lạc; quản lý, vận hành đội xe phục vụ các hoạt động của cơ quan Viện.

- Đầu mối thực hiện công tác dân quân tự vệ, an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, môi trường và cảnh quan cơ quan Viện.

- Thực hiện công tác thống kê, báo cáo, giám sát, kiểm tra các lĩnh vực theo nhiệm vụ được giao;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Viện giao.

 

Lãnh đạo Ban

1) Ông Lê Trường Giang - Phó Trưởng ban phụ trách

2) Ông Nguyễn Song Hà - Phó Trưởng ban

Tin liên quan