Đăng ký Lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam thông báo đến các đơn vị về việc đăng ký tham dự lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương tại Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp & PTNT I , Hà Nội.

Tin tức liên quan