Tên nhiệm vụ Chương trình Đơn vị chủ trì Cấp quản lý Bắt đầu (năm) Kết thúc (năm)
Nghiên cứu công nghệ sản xuất chế phẩm sinh học tổng hợp kiểm soát nấm và tuyến trùng hại cà phê và hồ tiêu. CNSH Văn phòng Viện Nhà nước 2017 2020
Xây dựng mô hình trình diễn một số giống lúa lai có triển vọng trên nền thâm canh hợp lý tại Lương Tài, Bắc Ninh. Viện Thổ nhưỡng Nông hoá Địa phương 2012 2013
Xây dựng mô hình áp dụng thử nghiệm chế phẩm sinh học Landsaver trong phòng trừ tuyến trùng gây hại cà rốt, khoai tây trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Viện Thổ nhưỡng Nông hoá Địa phương 2014 2015
Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận Hoàng Long dùng cho sản phẩm khoai lang của tỉnh Ninh Bình. Viện Thổ nhưỡng Nông hoá Địa phương 2014 2015
Xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể Gia Viễn dùng cho sản phẩm mắm tép của huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình. Viện Thổ nhưỡng Nông hoá Địa phương 2014 2015
Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Yên Quang” dùng cho sản phẩm khoai sọ của huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. Viện Thổ nhưỡng Nông hoá Địa phương 2014 2015
Xây dựng chỉ dẫn địa lý “Ô Loan” cho sản phẩm Sò huyết của đầm Ô Loan, tỉnh Phú Yên Viện Thổ nhưỡng Nông hoá Địa phương 2014 2015
Nghiên cứu ảnh hưởng của Kali để nâng cao chất lượng mía đường tại Khánh Hòa và Gia Lai Viện Thổ nhưỡng Nông hoá Địa phương 2012 2015
Bảo tồn, lưu giữ các VSV trồng trọt, bảo vệ thực vật Quỹ gen Viện Thổ nhưỡng Nông hoá Nhà nước 2016 2020
Điều tra, chỉnh lý bản đồ đất và xây dựng hệ thống thông tin chất lượng đất đai nhằm sử dụng hợp lý tài nguyên đất phục vụ phát triển nông nghiệp tỉnh Quảng Nam Viện Thổ nhưỡng Nông hoá Khác 2015 2018
Nghiên cứu các giải pháp cải thiện chất lượng và nâng cao năng suất lòn bon của tỉnh Quảng Nam Viện Thổ nhưỡng Nông hoá Khác 2015 2018
Nghiên cứu, đánh giá tài nguyên đất sản xuất nông nghiệp phục vụ chuyển đổi cơ cấu cây trồng chính có hiệu quả tại tỉnh Nam Định Viện Thổ nhưỡng Nông hoá Khác 2015 2016
Xây dựng và quản lý chỉ dẫn địa lý “Hưng Yên” cho sản phẩm Nhãn lồng của tỉnh Hưng Yên Viện Thổ nhưỡng Nông hoá Khác 2015 2016
Đánh giá thực trạng mức độ an toàn vệ sinh thực phẩm nông sản và xác định ảnh hưởng của đất, nước tưới đến mức độ an toàn nông sản trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh Viện Thổ nhưỡng Nông hoá Khác 2015 2016
Nghiên cứu thực trạng và biện pháp kỹ thuật tổng hợp nhằm duy trì và nâng cao độ phì nhiêu đất tại các vùng trồng mía trọng điểm tỉnh Tuyên Quang Viện Thổ nhưỡng Nông hoá Khác 2015 2018
Nghiên cứu các yếu tố hạn chế về đất và các biện pháp kỹ thuật tổng hợp nâng cao năng suất, chất lượng mía tại Thanh Hóa Viện Thổ nhưỡng Nông hoá Khác 2015 2018
Ứng dụng các biện pháp kỹ thuật tổng hợp, nghiên cứu sản xuất thử nghiệm phân bón chuyên dùng cho nhãn chín muộn huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên Viện Thổ nhưỡng Nông hoá Khác 2016 2018
Thu thập tuyển chọn và bảo tồn các giống lúa cạn bản địa để phát triển thành các giống lúa đặc sản của tỉnh Gia Lai Viện Khoa học Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên Địa phương 2014 2017
Nghiên cứu xác định công thức NPK +TE thích hợp cho cây cao su tại Đông Nam Bộ và Tây Nguyên Viện Thổ nhưỡng Nông hoá Khác 2013 2015
Nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón chứa S đến độ phì nhiêu đất và năng suất cà phê vùng Tây Nguyên, Đông Nam Bộ Viện Thổ nhưỡng Nông hoá Khác 2014 2015
Nghiên cứu hiệu lực của phân Polysulphate đối với chè và cà phê tại lâm Đồng Viện Thổ nhưỡng Nông hoá Địa phương 2015 2015
Bảo tồn, lưu giữ các VSV trồng trọt, bảo vệ thực vật Quỹ gen Viện Thổ nhưỡng Nông hoá Nhà nước 2012 2015
Nghiên cứu, đánh giá tài nguyên đất nông nghiệp phục vụ chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp tại Thái Bình Viện Thổ nhưỡng Nông hoá Địa phương 2011 2014
Điều tra đánh giá tài nguyên đất nông nghiệp, đề xuất bố trí cơ cấu cây trồng hợp lý tỉnh Hưng Yên Viện Thổ nhưỡng Nông hoá Địa phương 2012 2014
Ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng cơ sở dữ liệu tổng hợp về đất canh tác phục vụ quy hoạch vùng sản xuất hàng hóa đáp ứng phát triển nông nghiệp bền vững tỉnh Bắc Ninh Viện Thổ nhưỡng Nông hoá Địa phương 2010 2011
Ứng dụng CNTT xây dựng cơ sở dữ liệu và trang thông tin điện tử hướng dẫn sử dụng phân bón cho các loại cây trồng và cơ cấu cây trồng theo mùa vụ tại tỉnh Bắc Ninh Viện Thổ nhưỡng Nông hoá Địa phương 2012 2013
Ảnh hưởng của phân kali đến năng suất chất lượng cà phê Viện Thổ nhưỡng Nông hoá Khác 2012 2014
Nghiên cứu đánh giá và đề xuất giải pháp nâng cao độ phì nhiêu của đất lúa nhằm nâng cao năng suất và phát triển sản xuất lúa theo hướng bền vững ở Yên Bái Viện Thổ nhưỡng Nông hoá Địa phương 2011 2012
Nghiên cứu thực trạng và đề xuất các giải pháp kỹ thuật tổng hợp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất ruộng bậc thang tại tỉnh Yên Bái Viện Thổ nhưỡng Nông hoá Địa phương 2011 2012
Nghiên cứu quản lý dinh dưỡng theo vùng riêng biệt cho lúa ở Thanh Hoá Viện Thổ nhưỡng Nông hoá Địa phương 2011 2013