Phó Giám đốc Đào Thế Anh

  • Từ ngày
    22/02/2021
  • Đến ngày
    26/02/2021

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần dự

Địa điểm

Thứ 2, 22/02

S: Làm việc tại VAAS

C: Họp online với FRM/đánh giá dự án với ĐH Bỉ

 

 

Thanh trì

Thanh trì

Thứ 3, 23/02

S: Làm việc với ĐH NL Thái nguyên

C: Làm việc tại VAAS

Ban đào tạo

Thanh trì

Thanh trì

Thứ 4, 24/02

S: Họp với New Zealand tại Bộ NN

C: Làm việc tại VAAS

 

Hà nội

Thanh trì

Thứ 5, 25/02

S: Làm việc tại VAAS

C: Họp online đánh giá CIRAD

 

Thanh trì

Thanh trì

Thứ 6, 26/02

S: Làm việc tại VAAS

C: Làm việc tại VAAS

 

Thanh trì

Thanh trì

Thứ 7,

27/02

S:

C: