Phó Giám đốc Đào Thế Anh

  • Từ ngày
    18/01/2021
  • Đến ngày
    23/01/2021

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần dự

Địa điểm

Thứ 2, 18/01

S: Hội đồng bảo vệ TS tại VAAS

C: Họp trực tuyến với CIRAD

 

 

Thanh trì

Thanh trì

Thứ 3, 19/01

S: Họp trực tuyến dự án Mega delta

C: Làm việc tại VAAS

 

Thanh trì

Thanh trì

Thứ 4, 20/01

S: Hội thảo trực tuyến Bộ NN Nhật bản

C: Họp CLB đổi mới sáng tạo Rau quả

 

Hà nội

Thanh trì

Thứ 5, 21/01

S: Hội đồng bảo vệ TS tại VAAS

C: Làm việc tại VAAS

 

Thanh trì

Thanh trì

Thứ 6, 22/01

S: Hội đồng Viện trưởng VAAS

C: Hội nghị tổng kết VAAS

 

Thanh trì

Thanh trì

Thứ 7,

23/01

S: Hội thảo ATTP Hà nội

C:

 

Hà nội