Giám đốc Nguyễn Hồng Sơn

  • Từ ngày
    11/01/2021
  • Đến ngày
    15/01/2021

THỨ, NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

ĐỊA ĐIỂM

THÀNH PHẦN THAM DỰ

2 (11/1)

8.00-12.00

Làm việc tại VAAS

 

 

13.30-17.00

Làm việc tại VAAS

 

 

3 (12/1)

8.00-12.00

Họp trực tuyến với Newzeland

 

 

13.30-17.00

Họp tư vấn xác định nhiệm vụ - Bộ KHCN

 

 

4 (13/1)

8.00-12.00

Làm việc tại VAAS

 

 

13.30-17.00

Làm việc tại VAAS

 

 

5 (14/1)

8.00-12.00

Làm việc tại VAAS

 

 

13.30-17.00

Làm việc tại VAAS

 

 

6 (15/1)

8.00-12.00

Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp Bộ

 

 

13.30-17.00

Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp cơ sở

 

 

7 (16/1)

 

 

 

 

CN (17/1)