Giám đốc Nguyễn Hồng Sơn

  • Từ ngày
    23/11/2020
  • Đến ngày
    28/11/2020

THỨ, NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

ĐỊA ĐIỂM

THÀNH PHẦN THAM DỰ

2 (23/11)

8.00-12.00

Làm việc tại VAAS

VAAS

 

13.30-18.00

Hoàn thiện TCVN và đăng tải xin ý kiến tổ chức, cá nhân

VAAS

 

3 (24/11)

8.00 – 12.00

Làm việc tại VAAS/ Họp với tổ công tác Miền Trung

VAAS

 

13.30-18.00

Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài cấp Bộ

VAAS

 

4 (25/11)

8.00-9.00

9.00-10.00

Họp Thường vụ Đảng uỷ

Tiếp Đại sứ Venezulea

 

 

13.30-15.30

16.00-18.00

Thẩm định hồ sơ nghiệm thu đề tài cấp nhà nước

Kỷ niệm 25 năm hoạt động của SNV tại Việt Nam

 

 

5 (26/11)

8.00-11.30

Làm việc tại VAAS

 

 

14.00-17.00

Làm việc tại VAAS

 

 

6 (27/11)

8.00-12.00

Làm việc tại SOFRI

 

 

14.00-17.00

Họp bàn công tác quản lý sản phẩm các đề tài/ dự án

Ban KH, một số Viện có liên quan

TP. Hồ Chí Minh

7 (28/11)

8.00 – 12.00

Hội thảo về phương pháp lai tạo giống cây ăn quả

 

SOFRI

CN (29/11)