Giám đốc Nguyễn Hồng Sơn

  • Từ ngày
    16/11/2020
  • Đến ngày
    20/11/2020

THỨ, NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

ĐỊA ĐIỂM

THÀNH PHẦN THAM DỰ

2 (16/11)

9.300 – 12.00

Làm việc tại VAAS

 

 

13.30-18.00

Giao ban Văn phòng VAAS

 

 

3 (17/11)

8.00 – 12.00

Hoàn thiện TCVN

 

 

13.30-18.00

Hoàn thiện TCVN

 

 

4 (18/11)

8.00-12.00

Hoàn thiện TCVN

 

 

13.30-17.00

Hoàn thiện TCVN

 

 

5 (19/11)

8.00-11.30

Làm việc tại VAAS

 

 

14.00-17.00

Làm việc tại SOFRI

 

 

6 (20/11)

8.00-12.00

Làm việc tại SOFRI

 

 

14.00-17.00

Làm việc tại SOFRI

 

 

7 (21/11)

8.00 – 12.00

 

 

 

CN (22/11)