Sinh Học Cây Lúa

Đặc điểm thực vật học của cây lúa
Đặc điểm thực vật học
Rễ lúa
Thân lúa
Lá lúa
Hoa lúa
Quá trình thụ phấn thụ tin và hình thành hạt lúa
Bông và hạt lúa
Các thời kỳ sinh trưởng và phát triển của cây lúa
Thời gian sinh trưởng
Giai đoạn nảy mầm
Giai đoạn mạ
Giai đoạn đẻ nhánh
Giai đoạn phát triển đốt thân
Giai đoạn làm đòng
Giai đoạn trổ bông
Giai đoạn làm hạt